Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

Enjoy and Learn, s.r.o.
se sídlem: Nábřežní 506/24, 735 42  Těrlicko,


Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, spisová značka C 80855 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 08788715
zastoupená Mgr. Kateřinou Vlčkovou (jednatel společnosti)
číslo účtu: 2101743312/2010, účet vedený u Fio banky a.s.

Kontakty:

  • Telefon: +420 777 877 376
  • E-mail: enjoyandlearn2010@gmail.com
  • Kancelář: Příčná 1, 736 01 Havířov-Město

 

II. OBECNÉ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a kupujícího), které vyplývají z kupní smlouvy mezi smluvními stranami. Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím internetové objednávky nebo popřípadě prostřednictvím elektronické pošty. Předmětem kupní smlouvy je prodej jazykových kurzů a letních jazykových táborů přes internetový obchod umístněný na stránce www.enjoy-and-learn.cz.

Kupujícím může být spotřebitel (§2 odst. 1 a) Zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele: fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo obchodník.

Všeobecné obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást kupní smlouvy. Odesláním své objednávky potvrzujete, že jste se se všeobecnými obchodnými podmínkami seznámili a v tomto znění je akceptujete. Všeobecné obchodní podmínky k takto potvrzené objednávce můžou být změněny pouze s výslovným souhlasem obou smluvních stran.

Pokud se kterékoliv ustanovení kupní smlouvy stane neplatným, nepovede tato změna k neplatnosti nebo neúčinnosti ostatních ustanovení. Místo neplatného ustanovení se použijí ustanovení všeobecně závazných právních předpisů upravující otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Každá ze smluvních stran souhlasí s tím, že učiní vše k přijetí jiného ustanovení, které svým obsahem a povahou nejlépe odpovídá zamýšlenému smyslu a rozsahu původního ustanovení.

III. OBJEDNÁVKA A ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupujícím v našem internetovém obchodě je každý zákazník, který potvrdí objednávku jazykového kurzu či letního jazykového tábora prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na e-shopu www.enjoy-and-learn.cz. Pro zákazníky s bydlištěm nebo sídlem v rámci České republiky je momentem potvrzení objednávky ze strany zákazníka uzavřená kupní smlouva, která je závazná pro obě smluvní strany. O uzavření kupní smlouvy Vám pošleme potvrzující e-mail.

Vaše objednávka bude u nás archivovaná za účelem plnění povinností z ní vyplývajících po dobu 5 let a nebude přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Odeslání objednávky je podmíněno potvrzením souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů objednavatele. Registrovaný zákazník může kdykoliv svou registraci zrušit zasláním požadavku na e-mail enjoyandlearn2010@gmail.com.

Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností oběma smluvními stranami z ní vyplývajících.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodejní ceny jednotlivých jazykových kurzů uvedených na stránkách internetového obchodu jsou aktuální a platné. Prodejní cena zboží na stránkách internetového obchodu zahrnuje náklady na výukové materiály. Konečná cena včetně nákladů, kterou jste povinni uhradit, Vám bude zrekapitulována ještě před závazným odesláním objednávky. Faktura (daňový doklad o koupi zboží) Vám bude zaslána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, případně na požádání předána osobně. Potvrzením obchodních podmínek souhlasíte s elektronickým zasíláním faktur a daňových dokladů.

Cena za jazykový kurz /letní jazykový tábor musí být uhrazena v plné výši do dne uvedeného v příkazu k úhradě (obvykle do 14 kalendářních dnů). Cena je uhrazena dnem připsání příslušné částky na bankovní účet. O úspěšném bankovním převodu na účet je kupující informován e-mailem.

Zvýhodněné ceny jazykových kurzů jsou vždy zřetelně označené. Platnost zvýhodněné ceny trvá během trvání doby uvedené u této ceny nebo do vyprodání volných míst v kurzu nebo letním jazykovém táboře. Závazná cena objednávaného jazykového kurzu/letního jazykového tábora je cena uvedena v objednávce po vložení do košíku.

Cenu jazykového kurzu můžete uhradit následujícími způsoby:

  • bankovním převodem – zdarma

 

V. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Jazyková škola Enjoy and Learn, s.r.o. se zavazuje poskytnout výuku podle rámce zvoleného kurzu či letního jazykového tábora. Dále se zavazuje, v případech stanovených v těchto obchodních podmínkách, řádně a včas vrátit cenu jazykového kurzu či letního jazykového tábora.

Student se zavazuje řádně a včas docházet na příslušný kurz. V případě předčasného ukončení docházky nebo změně osobních údajů důležitých pro výuku (e-mail, telefonní číslo, trvalé bydliště) uvědomit jazykovou školu.

Délka vyučovací lekce a jazykového kurzu či letního jazykového tábora je stanovená v popisu příslušného jazykového kurzu nebo letního jazykového tábora na e-shopu www.enjoy-and-learn.cz

Výuka jazykových kurzů neprobíhá ve dnech státních svátků a školních prázdnin v okrese Karviná.

V případě, že jazyková škola zruší lekci jazykového kurzu, je povinna lekci nahradit či zajistit na příslušnou lekci náhradu. V případě, že se student nedostaví na lekci, nemá nárok na náhradu této lekce.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jako spotřebitel jste oprávněn odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne objednání jazykového kurzu nebo letního jazykového tábora. V tomto případě se prodejce zavazuje vrátit celou kupní cenu jazykového kurzu nebo letního jazykového tábora.

O svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prosím informujte e-mailem na adrese enjoyandlearn2010@gmail.com. Pro dodržení lhůty je rozhodující datum doručení oznámení.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu.

VII. ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Několikrát do roka zasíláme náš newsletter s informacemi o novinkách z jazykové školy Enjoy and Learn. Z odběru newsletteru je možné se kdykoli přes odkaz uvedený na konci zprávy odhlásit.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky bez výhrad přijímáte všechna ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek v platném znění uvedeném na stránkách internetového obchodu v den odeslání závazné objednávky jako i platnou cenu objednaného jazykového kurzu nebo letního jazykového tábora, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuté jinak.

Všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s platnou legislativou, a to zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele a zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Veškeré Vaše podněty a stížnosti můžete sdělit osobně nebo písemně na naši doručovací adrese, případně telefonicky nebo formou e-mailu na adrese enjoyandlearn2010@gmail.com.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 10. 2. 2020.